Green designs for Integrated Urban Water Cycle Management

"Solutions for secondary cities in Global south to cope with climate change”, Can Tho City, Vietnam, 8 – 10 December, 2015. HỘI THẢO QUỐC TẾ 3 NGÀY "THIẾT KẾ XANH TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHU TRÌNH NƯỚC ĐÔ THỊ - GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÁC THÀNH PHỐ CẤP 2 Ở CÁC QUỐC GIA ĐANG [...]