Seminar Registration Form – Phiếu đăng ký Hội thảo

Water Utilities and the Challenges of Climate Change

 Hội thảo Công ty Nước và Thách thức từ Biến đổi khí hậu

 

19 – 21 / 11 / 2014

Iris hotel, Cần Thơ, Mekong Delta

 

Seminar Registration Form – Phiếu đăng ký Hội thảo (PDF)

 sponsors